SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BA 19.01.2016

Tuần 2 TN – Mc 2,23-28

“Ngày sabát được tạo ra cho loài người” (Mc 2,27).

Như Mẹ: Người Pharisêu đã quên đi mục đích của việc giữ luật ngày sabát. Họ chỉ nhìn một khía cạnh, chúng ta nhiều lúc cũng chỉ thấy và áp dụng việc giữ luật ngày Chúa Nhật một cách qua loa đại khái. Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, dành cho Chúa, nên chúng ta cần được nhắc nhở về chuyện nghỉ ngơi để phụng thờ Chúa, sống cho mình và cho tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó cho con người ngày nay, họ cứ lo kiếm tiền, mà quên luôn ngày lễ Chúa Nhật, xin cho chúng con biết dành thời gian, nhất là ngày Chúa Nhật, để phụng thờ Chúa cho tử tế.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin cho chúng con sẵn sàng lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh mà sống luật yêu thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.