40 GIÂY LỜI CHÚA : TRỜI MỞ RA

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm C
Tin Mừng Lc 3:15-16, 21-22

Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gio-an: biết đâu ông chẳng là Đấng Mê-si-a. Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa… Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; sau đó, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

40 GIÂY LỜI CHÚA : TRỜI MỞ RA – Tin Mừng Lc 3:15-16, 21-22 – Trích từ www.40giayloichua.net – Hành Hương Đức Mẹ Marienfried
Bài này đã được đăng trong Lời Chúa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.