40 GIÂY LỜI CHÚA : NGƯỜI TA ĐẶT TÊN CHO HÀI NHI LÀ GIÊSU

Lễ Mẹ Thiên Chúa
Tin Mừng: Lc 2,16-21

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ.

40 GIÂY LỜI CHÚA : NGƯỜI TA ĐẶT TÊN CHO HÀI NHI LÀ GIÊSU – Tin Mừng Lc 2,16-21 – Trích từ www.40giayloichua.net – Hành Hương Đức Mẹ Marienfried

Bài này đã được đăng trong Lời Chúa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.