VẬN MAY

Có một phụ nữ thường than thở về vận mệnh của mình, đại sư nói với bà ta: “Con là chủ nhân của vận mệnh mình.”

– “Sinh ra là nữ tính, nhưng con lại không thể làm chủ vận mệnh của mình.”

– “Sinh ra là nữ tính, không phải là không có mệnh, mà là vận hội của cá nhân, số vận của con người ra sao, phải nhìn thấy con tiếp nhận vận hội của mình như thế nào, để sinh sản hoa trái phong phú.”

(Trích: Huệ Nhãn Thiền Tâm)

SUY TƯ

Ai cũng có vận mệnh và cơ hội của mình.

Có người nói vận mệnh là cái số trời đã định như thế, cơ hội là duyên may trời đưa đến để con người có thể “cải” trời thay đổi số mệnh. Nhưng không phải như thế, bởi vì số trời đã định là trước sau như một, cơ hội chẳng qua là để làm cho phù hợp với cái số trời đã định cho con người mà thôi.

Người Ki-tô hữu đều tin rằng vận mệnh của con người đều ở trong tay của Thiên Chúa -Đấng tạo dựng nên con người- do đó mà họ luôn thực hành ý Chúa trong cuộc sống hiện tại của mình, tức là thực hành những điều mà Chúa Giê-su đã dạy, bởi vì khi thực hành lời của Chúa, thì vận mệnh của họ dù không thay đổi, nhưng cái thay đổi quan trọng nhất là họ thấy tâm hồn bình an hạnh phúc, và cuộc đời họ dù sống trong nghèo khó bất hạnh, thì họ vẫn thấy được tình yêu của Chúa đã thay đổi cuộc sống của họ.

Ai cũng có vận mệnh và cơ hội, dù là nam hay nữ, người lớn hay trẻ em, chỉ có điều là chúng ta biết phó thác vận mệnh mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, và biết nắm lấy cơ hội (thánh ý Chúa) để làm cho vận mệnh mình thêm phong phú hơn mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Bài này đã được đăng trong Mỗi Ngày Một Câu Chuyện. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.