SUY NIỆM VỚI MẸ, THỨ BẢY NGÀY 12.12.2015

Tuần 2 MV, Mt 17,10-13

“Ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn” (Mt 17,12).

Như Mẹ: Khi Chúa Giêsu nói “ông Êlia đã đến rồi” là Chúa có ý nói đến ông Gioan Tẩy Giả. Ông Gioan Tẩy Giả được biết đến như là vị ngôn sứ giao thời giữa Cựu ước và Tân ước. Ông đã được Chúa Giêsu khen ngợi là người cao trọng nhất. Chính Gioan đã được Thiên Chúa chọn để đi trước mở đường cho Đấng Cứu Độ. Ông không chỉ dùng lời rao giảng mà còn cả chính mạng sống mình để làm chứng cho Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng trở nên những “tiếng hô” như ông Gioan để đem lời Chúa đến với mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con luôn được vững tin, lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và dám hy sinh cả mạng sống mình cho Tin Mừng cứu độ như ông Gioan Tẩy Giả.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Bài này đã được đăng trong Suy Niệm Với Mẹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.